Skola   Äldreomsorg   Kultur, fritid och turism
         

Skola– vår framtid 

Vi strävar efter att alla lärare ska vara behöriga. Vi vill även se mindre barngrupper så att undervisningen kan bli bättre. Även barn med inlärningsproblem ska kunna få hjälp tidigare. Samt att all utemiljö på skolorna I kommunen måste förbättras.
Vi har ända sedan 90-talet jobbat för att få till gymnasieskola i kommunen. Då var det bara vi som var drivande i frågan. Vi ser positivt på fortsatt utveckling av Sjöbos Malena gymnasiet.
Vi anser att antalet fältsekreterare bör utökas och bör finnas där ungdomarna är och vara trygga med de vuxna som finns i deras omgivning. Vi ser det också som en självklarhet att det skall finnas en familjecentral i kommunen.

Omsorg – ett meningsfullt liv för alla

Med en allt äldre befolkning kommer också utmaningar. Alla äldre som bedöms berättigade till särskilt boende på våra servicehus, skall beredas plats. Kommunen måste fortsätta att arbeta aktivt med utbyggnaden av platser på våra äldreboende. Vi vill se fortsatt utbyggnad och planering för att alla som vill/ behöver skall få plats på kommunens boende. Vi förespråkar också seniorbostäder centralt – gärna enplans eller kedjehus med god service. Sjöbopartiet ser att det är viktigt att biståndsbedömningen sker snabbt och att det är enkelt att få snabb kontakt med biståndshandläggaren.
Vi kräver att samarbetet inom Skånes kommuner med färdtjänsten måste bli bättre och att en bra plan sätts i verket då färdtjänsten är ett problem för de som nyttjar den. Vi är även öppna för att driva färdtjänsten i egen regi.
Idag är Sjöbo kommun ett föredöme för andra kommuner i Sverige, både när de gäller omvårdnad och kost inom de kommunala verksamheterna. Lokalproducerad mat av god kvalité är en hjärtefråga för Sjöbopartiet, Samt att alla med behov av matdistribution skall ges rätt till detta.

Kultur, Fritid och Turism – ett attraktivt Sjöbo

Vi vill att kommunen marknadsför våra fina naturområden mer, det är vårt bästa ”försäljningsargument” och möjligheter till ett rikt friluftsliv.
Ridslingan i Björka blev starten på ett omfattande arbete med att marknadsföra Sjöbo som en kommun för den hästsport-intresserade. Som en utveckling på detta anser vi att nästa steg bör vara en kommunal ridanläggning.

Under kommande mandatperiod anser vi att kommunens friluftsbad bör få ett lyft. Vi ställer också positiva till en översyn av öppettider och avgifter för våra bad, allt för att alla som vill ska kunna ha möjlighet att bada.
Vi ser väldigt positivt att aktivitetsparken i centrum snart står färdig. Det kommer ge framför allt kommunens ungdomar en möjlighet till en mer aktiv fritid utan att behöva ta sig vidare till kommunerna i väst.

Sjöbopartiet ser att campingområdet i Sjöbo Ora har en stor utvecklingsmöjlighet i framtiden. Vi är positiva till både sommar och vintersäsongs camping.

Vi anser att det är viktig att kommunen fortsätter att satsa på att ge våra ungdomar en meningsfull fritid med valmöjligheter på aktiviteter i kommunen.

         
Miljö och byggnad   Flyktingfrågan  
         

Miljö – för nästa generations skull

En hjärtefråga för vårt parti är en stor omfattning av lokalproducerad mat av god kvalité i alla kommunens verksamheter. Vi vill att Sjöbo kommun ska vara en hållbar kommun, med öppna landskap och alltid väga in miljöaspekterna.

Vi vill se en fortsatt utbyggnad av det kommunala Va-näten för att skapa en säkrare hantering av våra avlopp och även säkra färskvattenförsörjning.
Vi var drivande i att beslutet blev taget om att behålla våra egna färskvattentäkter.

Vi ser gärna att det kommunala fastighetsbolaget skall fortsätta utvecklingen på förnyelsebara energikällor och vi vill att kommunens, inklusive bolagens alla bilar, håller hög miljöklass.


 

Flyktingpolitik- inte stjälpa utan hjälpa

Vi kommer att se problem kommande år med integrationen till följd av den flyktingpolitik som vår regering har fört. Givetvis kommer det att krävas stora resurser för att klara integrationen i vår kommun i form av bland annat bostadsbrist, brist på arbetstillfällen och integration. Det rör sig om ökade resurser och medel inom en rad olika områden ex. skola & arbetsmarknadsåtgärder. Vi anser så klart att landets flyktingpolitik inte hanteras korrekt.
Vi står fortfarande bakom folkomröstningen i flyktingfrågan som ägde rum år 1988. Vi anser att hjälpa på plats är det mest humana och kostnadseffektiva sättet då fler hade nåtts av hjälpen. Vi anser även att världens länder måste jobba hårdare för att få lugn och ro i krigsdrabbade länder. Inte minst måste FN jobba hårdare för fred.

 

Samhällsbyggnad – med Sjöbo som mål

Vi är positiva till bra miljövänlig kollektivtrafik. Vi vill utöka bussförbindelserna på så väl landsbygden som till de om kringliggande kommunerna. Sjöbo är en central punkt för de pendlande, även för dem som inte bor vår kommun, vilket gör att det inte räcker med de få åtgärder som redan vidtagits utan kräver fler projekt för en snabb och hållbar lösning. Vi kräver att kommunen måste påverka utbyggnaden av våra riksvägar som löper genom kommunen. Vi kan inte vänta på att trafiken ska minska om en eventuell tågförbindelse kommer. Även vägnätet på landsbygden behöver få en rejäl upprustning.

Vi stödjer också bostadsbebyggelse på det gamla spårområdet. Det finns ett ökat behov av bostäder i centrala Sjöbo, framför allt mindre hyresobjekt.

Vi vill se att kommunen driver på hårdare för utbyggnaden av fibernätet. Utbudet täcker idag inte ens en bråkdel av efterfrågan.

Vi vill även ha fler gång-, cykelvägar och rid leder mellan serviceorterna och byarna på landsbygden. Vi vill att det satsas mer ute i våra byar, framförallt på infarter vid våra serviceorter, där det behöver göras en rejäl upprustning. Det ska finnas belysning längs med våra byar för att skapa trygghet och bykänsla.
I samband med stora satsningar i kommunen så måste informationen till kommuninvånarna bli bättre så att de kan vara mer delaktiga.
Vi vill se att mer av kommunens ” hårda ” bitar läggs ut på entreprenad.

         
Brottslighet   Låg skatt  
         

Trygghet – ett säkert Sjöbo för alla

Vi anser att det är angeläget att socialtjänst, polis och företrädare för skola samt föräldrar ger stöd i kampen mot våld, missbruk samt förstörelse. I hela landet så upplevs det en otrygghet i samhället vilket är mycket allvarligt.
Vi har ett problem inom polisens ansvarsområde, någonting måste hända. Det är inte meningen att kommunen ska ta det polisiära ansvaret.
Det finns platser i kommunen som behöver bli tryggare. Belysning, polisens närvaro, kameraövervakning, cirkulerande väktare eller liknande kan vara ett sätt för att otryggheten ska bli bättre. Vi förespråkar kameraövervakning på utsatta platser runt om i kommunen.
Boenden som distribueras av kommunen borde placeras mer strategiskt för en ökad trygghet och bättre uppsikt.
Vi är emot all form av tiggeri!

 

Låg skatt – en ekonomisk fråga

Sjöbo skall även i fortsättningen vara en lågskattekommun. Vi vill kunna erbjuda en bra service med låg kommunalskatt. Lösningen är inte att alltid höja skatten för att finansiera välfärden.
Vi ser det positivt att vi tillsammans med övriga styrande partier har beslutat om en ekonomisk effektivisering inom det politiska arbetet. Vi har länge varit drivande i att avskaffa oppositionsråds tjänsten i vår kommun vilket vi nu äntligen har fått igenom.
Vi förespråkar att mer verksamheter läggs på entreprenad och även se en mer delaktighet av politiken i tidigt skede och vi vill inte se en utökad delegation till våra tjänstemän.