Skola   Äldreomsorg   Kultur, fritid och turism
         

Skola– vår framtid 

Sjöbopartiet strävar efter att alla lärare ska vara behöriga och att lärarlönerna måste upp till genomsnittet i Skåne. Vi vill även se mindre barngrupper så att undervisningen kan bli bättre. Även barn med inlärningsproblem ska kunna få hjälp tidigare. Sjöbopartiet har varit drivande i att få Lövestad skola renoverad. Vi ser det som en seger att det nu äntligen blir så.
Sjöbopartiet har ända sedan 90- talet jobbat för att få till gymnasieskola i kommunen. Då var det bara vi som var drivande i frågan. Nu kan vi konstatera att det har blivit verklighet. Vi skulle även vilja se en utökning av gymnasielinjerna t.ex. plåtslageri.
Sjöbopartiet anser att antalet fältsekreterare utökas. 

Äldreomsorg – ett gott liv varje dag

Alla äldre som bedöms berättigade till särskilt boende på våra servicehus, skall beredas plats. Kommunen måste titta på kapaciteten på våra äldreboende som fram över kommer bli fullbelagda, Sjöbopartiet vill se en utbyggnad så att alla som vill/ behöver får boende.
Sjöbopartiet förespråkar också seniorbostäder centralt – gärna enplans eller kedjehus.
Sjöbopartiet kräver att samarbetet inom Skånes kommuner med färdtjänsten måste bli bättre. Vi anser att matdistributionen till alla boendeformer av nylagad mat skall ske dagligen.

Kultur, Fritid och Turism – vår fritid 

Sjöbopartiet vill att kommunen marknadsför våra fina natur områden mer, det är vårt bästa ”försäljningsargument” och möjligheter till ett rikt friluftsliv.
Tillgänglighet till våra fritidsområde bör bli bättre. 
Vi vill se en kommunal ridanläggning, något som vi saknar idag. 
Sjöbopartiet ser att intresset för skateboardåkning är en ökande aktivitet för våra ungdomar, då det är många som åker väster ut för att utöva sporten. Vi tycker att en sådan bana bör finnas i kommunen. 
Sjöbopartiet vill att det byggs en motorgård för våra ungdomar. Vi ser det viktig att kommunen fortsätter och satsar på våra ungdomars fritid.

         
Miljö och byggnad   Flyktingfrågan  
         

Miljö

Sjöbopartiet vill att Sjöbo kommun ska vara en hållbar kommun och alltid väga in miljöaspekterna.
Vi vill se en utbyggnad av det kommunala VA- näten för att skapa en säkrare hantering av våra avlopp och även säkra färskvattenförsörjning. Sjöbopartiet var drivande i att beslutet blev taget om att behålla våra egna färskvattentäkter.
Vi ser gärna att det kommunala fastighetsbolaget skall satsa mer på solcellsenergi på bolagets fastigheter. Vi vill att kommunens inklusive bolagens alla bilar håller hög miljöklass.

 

Flyktingpolitik- inte stjälpa utan hjälpa

Sjöbopartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige i januari 2014 om att säga
upp avtalet med migrationsverket/länsstyrelsen.
Vi står fortfarande bakom folkomröstningen
i flyktingfrågan. Vi anser att den höga takten med asylsökande som vi tar in i landet kommer bli ohållbart på sikt.
Sjöbopartiet har valt att vara månadsgivare till SOS barnbyar. Vi anser att hjälp på plats är det effektivaste sättet att hjälpa världens flyktingar, vi anser även att världens länder måste jobba hårdare för att få lugn och ro i krigsdrabbade länder. Inte minst måste FN jobba hårdare för fred. 

 

Samhällsbyggnad

Vi är positiva till järnvägen men inte genom samhället. Men i väntan på järnvägen måste vi utveckla bussförbindelserna och inte minst förbindelserna på landsbygden. Vi kräver att kommunen måste påverka utbyggnaden av våra riksvägar som löper genom kommunen. Vi kan inte vänta på att trafiken ska minska om en eventuell tågförbindelse kommer. Även vägnätet på landsbygden behöver få en rejäl upprustning.
Vi stödjer också bostadsbebyggelse på det gamla Lantmännenområdet.
Sjöbopartiet vill se att kommunen jobbar hårdare för bredbandsutbyggnaden.
Sjöbopartiet vill även ha fler gång, cykelvägar och ridleder mellan service orterna och byarna på landsbygden.
Sjöbopartiet vill att det satsas mer ute i våra byar, framförallt på infarter vid våra serviceorter, där det behöver göras en rejäl upprustning. Befintlig belysning längs med våra byar bör finnas kvar för att skapa trygghet och by känsla.
I samband med stora satsningar i kommunen så måste informationen till kommuninvånarna
bli bättre så att de kan vara mer delaktiga

         
Brottslighet   Låg skatt  
         

Brottslighet

Sjöbopartiet anser att det är angeläget att socialtjänst, polis och företrädare för skola
samt föräldrar ger stöd i kampen mot våld, missbruk samt förstörelse. 

 

Låg skatt

Sjöbo skall även i fortsättningen vara en lågskattekommun. Bland annat genom att

avskaffa oppositionsrådet.